Syllabus and Stage Schedules 

Peach State Feis Syllabus

Feile Georgia Syllabus

Register on iFeis.net


Peach State Feis 2023 Stage Schedule is  available on ifeis.net

Feile Georgia 2023 Stage Schedule is  available on ifeis.net